Областният управител оспори в съда решенията на ОбС Кърджали за вдигане на местните данъци и такси

Публикувана на 03 Януари 2018

Областният управител Никола Чанев оспори като незаконосъобразни решения № 237 и № 238 на Общинския съветот 14 декември 2017 г, с които се вдига размерът на данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци в община Кърджали за 2018 г. Той е категоричен, че предложенията са в ущърб на данъкоплатците, не са обосновани и са приети в противоречие с материално-правните разпоредби, следователно трябва да бъдат отменени.

С Решение № 237 се правят промени в Наредбата за местните данъци, като налогът за недвижимите имоти на гражданите скача от 1,2 на 1,8 на хиляда, а за имотите на предприятията – от 1, 3 на 2,0. Драстично се повишава и данък МПС – от 10 до 50 на сто за различните класове автомобили.

Според Чанев, изложените мотиви за увеличението са формални: финансова устойчивост и изпълнение на мерките по Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016г. – 2019г.Няма конкретни разчети и обяснения защо се налага повишаване на местните налози –  данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и туристически данък, кои фактори са довели до нуждата от допълнителни финансови постъпления в общинския бюджет, каква е събираемостта, как точно е определено с колко да се увеличат налозите, как готвените промени ще се отразят на гражданите и бизнеса. По този начин са нарушени принципите за необходимост и обоснованост, заложени в чл. 26, ал.1 от Закона за нормативните актове. Това, че дънъците не са променяни от 2008 г не може да се изтъква като основателна причина, нито да се правят сравнения между Кърджали и Велико Търново, например, категоричен е Чанев.     Няма данни преди гласуването на измененията в Наредбата да е изпълнено изискването на чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, според което след приключването на обществените консултации и изтичането на законовоопределения срок за постъпване на становища и предложения, съставителят на проекта е длъжен да публикува справка на интернет страницата на съответната институция и на Портала за обществени консултации за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите. Липсата на такава справка означава, че съставителят не е довел до край процедурата и проектът не е трябвало да се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Това води до незаконосъобразност на приетия акт, се казва в заповедта на областния управител.

С аналогични аргументи е оспорено и Решение № 238 за повишаване на такса смет. Тя ще продължи да се плаща на квадратен метър застроена площ, като за жилищни имоти ставката ще е 0,89 лв, а за нежилищни – 9,18 лв. (за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и почистване на обществени места ).  Решението е  взето в нарушение на чл. 66, ал. 2 и чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК (приложим във връзка с препращащата норма на чл. 74 ), се казва в мотивите на областния управител до Административния съд. Нито от информацията, публикувана на сайта на община Кърджали, нито от предложението на вносителя, нито от протокола на заседанието на ОбС може да се направи извод какви са фактическите основания, налагащи повишаване на такса битови отпадъци, категоричен е Чанев. Посочено е само, че към 1 ноември 2017 г  постъпленията от нея са 5 058 481,86 лв. и че основен принос в увеличението на разходите имат отчисленията, които се заплащат  на тон депониран отпадък по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, размерът на които се  увеличава драстично през годините. Липсват конкретни аргументи в подкрепа на предложението за увеличение на ставките, няма разчет как се разходват средствата, постъпили от такса смет за предходни години, нито обосновка какъв е недостигът и защо общината е длъжница на фирмите по сметосъбирането. Според областния управител, в случая е нарушен принципът на съразмерността, който гласи, че административният акт и неговото изпълнение не следва да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. А липсата на мотиви  ограничава механизмите за контрол на неговата законосъобразност и правилност.

            

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай