Областният съвет за развитие обяви Обходния път за обект с регионално значение

Публикувана на 30 Ноември 2017

На заседание днес Областният съвет за развитие, председателстван от областния управител Никола Чанев, гласува Обходният път на Кърджали да бъде обявен за обект с регионално значение.

Стъпката е необходима, за да може впоследствие същият да се приеме за национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост. Така всички съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията ще се съкратят наполовина, поясни Чанев. Присъстващите бяха запознати с напредъка на проекта в последните шест месеца и ключовото му значение за развитието на икономиката, транспорта, туризма и опазването на околната среда в пограничния район между България и Гърция,            за привличането на инвестиции, разкриването на нови работни места и повишаването на жизнения стандарт в област Кърджали.

Обходният път ще бъде част от републикански път I-5, международен път Е 85 от Европейската пътна мрежа и Общоевропейски транспортен коридор № 9, свързващ Скандинавието с пристанищата на Бяло море. С изграждането му ще се решат важни проблеми, свързани с отклоняването на трафика от град Кърджали, повишаване скоростта на транзитното движение,  намаляване на времето за връзка с коридор № 9, както и проблемите с безопасността на движението и сигурността на гражданите.

През м. август тази година е приет окончателният технически проект на пътя, който предстои да се гледа на Експертен съвет в МРРБ. Изготвен е парцеларният план на трасето, предстоят отчуждителните процедури. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ индикативната строителна стойност на обекта, определена на фаза идеен проект, е 247 851 614 лв.

В дневния ред на заседанието бе включен и Мониторингов доклад за изпълнение наОбластната стратегия за развитие на социалните услуги на област Кърджали  (2016-2020 г) за 2016 г, представен от Росица Стоянова, директор на „Социално подпомагане“ – Кърджали. Докладът бе одобрен без забележки от членовете на ОСР. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай