Съветът по етническите и интеграционните въпроси обсъди Механизма за задържане на децата в училище

Публикувана на 28 Ноември 2017

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси с председател зам.-областният управител Леман Али гласува решение да съдейства и координира взаимодействието между местната и държавна власт в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата в училище.

На заседание днес Областният съвет изслуша презентация по темата на началника на Регионалното управление по образование Гроздан Колев, който запозна членовете на съвета с резултатите от проведената кампания. Формирани са 36 екипа с близо 300 членове от различни институции. Документално са обхванати 5068 ученици и деца в предучилищна възраст. 3700 от тях са заминали в чужбина. Голяма част от останалите са навършили 16-годишна възраст. Те излизат извън обхвата на дейностите по Механизма и не подлежат на задължително връщане в училище. 72 са учениците, които влизат отново в класните стаи. Основният проблем при издирването на ученици, напуснали училище, е разпокъсаността и разпръснатостта на населените места в областта. В момента се работи с деца, попаднали в риск с голям брой неизвинени отсъствия. Такива има в ОУ “Паисий Хилендарски“ в с. Перперек и ОУ “П.К. Яворов“ в Кърджали. Образованието е приоритет в Административния мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020 г./ за 2016 г., изготвен от секретаря на Областния съвет Вилдан Сефер въз основа на справки от общините. Г-жа Сефер спря вниманието на присъстващите върху привличането на интереса на учениците към инициативата „Твоят час“ в Кирково, работата в Крумовград с отпаднали деца, популяризирането на фолклора на етносите в ОУ “П.Яворов“. Приоритет е и работата с родителите, възпрепятстващи децата да посещават детски градини. В сферата на здравеопазването партньорството на институциите дава резултат. Пример е сътрудничеството между РЗИ и Общинският съвет за наркотични вещества. В Кърджали и Перперек има здравни медиатори. Най-затруднени са институции с преодоляване на жилищния проблем на социално-уязвимите групи, включително ромската. В Момчилград се опитват да помагат при узаконяване на жилища. Областният съвет вече работи по нов правилник. Прието бе той да се събира, за да обсъжда актуални въпроси и стратегически документи на заседания поне веднъж годишно.

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай