АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

Работно време на звено за административно обслужване в Областна администрация Кърджали

Работно време: 09.00 - 17.30 часа
телефон за връзка със ЗАО - 0361/ 60152

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ С А
ДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.КЪРДЖАЛИ ( СУНАУ )
  
Административни услуги
 
 

 ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
 
 Считано от 01 ноември 2016 год. (ПМС 267/ 21.10.2016 г, обн.ДВ бр.85/2016 г.) експресната услуга за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост е отменена. Сроковете и таксите за тази услуга са следните:
  • - обикновена услуга- срок от 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
  • - бърза услуга- срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот.
 
Считано от 01 ноември 2016 год. (ПМС 267/ 21.10.2016 г, обн.ДВ бр.85/2016 г.)експресната услуга за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост е отменена. Сроковете и таксите за тази услуга са следните:
  • - обикновена услуга- срок от 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
  • - бърза услуга- срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот.
 
Считано от 01 ноември 2016 год. (ПМС 267/ 21.10.2016 г, обн.ДВ бр.85/2016 г.) експресната услуга за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността е отменена. Сроковете и таксите за тази услуга са следните:
  • - обикновена услуга- срок от 7 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
  • - бърза услуга- срок до 3 работни дни – 22.50 лв. за всеки имот.

1985. Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други. 
1973. Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места. 
1970. Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопански дворове. 
1978. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост". 
2388. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост. 
1971. Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост. 
1963. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост. 
1972. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот. 
1983. Съставяне на Акт за поправка на Акт за държавна собственост. 
1960. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее и или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала. 
1965. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост. 
1979. Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост. 
 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

1961. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една общини или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение. ОписаниеЗаявление-образец
1966. Издаване на мотивирано предписание за изменение на подобрен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение . ОписаниеЗаявление-образец
1986. Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план. ОписаниеЗаявление-образец
1967. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. ОписаниеЗаявление-образец
1981. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. ОписаниеЗаявление-образец
1974. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. Описание;Заявление-образец; 
1968. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане на узаконяване. ОписаниеЗаявление-образец; 
1975. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект. ОписаниеЗаявление-образец; 
2389. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. ОписаниеЗаявление-образец
1984. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж. Описание;Заявление-образец
1976. Презаверяване на разрешение за строеж. ОписаниеЗаявление-образец
1977. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т.5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията. ОписаниеЗаявление-образец
1980. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект. Описание;Заявление-образец
1969. Регистриране на технически паспорт на проект. Описание ; Заявление-образец; 
1962. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж. ОписаниеЗаявление-образец
1964. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации. ОписаниеЗаявление-образец
1982. Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство. Описание; Заявление-образец;
2469. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост. Описание; Заявление-образец;  
ДРУГИ 
1.Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Кърджали.
Описание; Заявление-образец 1; Заявление-образец 2;
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай